Rokrocznie ponad 250 tys. organów administracji publicznej Unii Europejskiej wydaje ok. 18% PKB na zakup towarów, usług i robót budowlanych. Także polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach Wspólnoty.

Ustawodawca unijny w dyrektywach o zamówieniach publicznych określił minimalne ujednolicone zasady, które zapewniają równe warunki uczestnictwa w rynku unijnych przetargów publicznych dla wszystkich przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie UE. Reguły te przeniesione zostały do ustawodawstwa krajowego i mają zastosowanie do ofert, których wartość pieniężna przekracza określony próg (zamówienia ponadprogowe). Zamówienia ponadprogowe mogą być szczególnie atrakcyjne biznesowo dla oferentów zagranicznych.

Do ofert o niższej wartości wykorzystuje się przepisy krajowe zgodne z ogólnymi zasadami prawa unijnego. Procedury mające zastosowanie do ofert nieprzekraczających ustalonego progu (czyli zamówienia podprogowe), mogą być uproszczone w stosunku do tych mających zastosowanie do zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

Informacje o progach, które wymagają stosowania przepisów UE znajdują się tutaj.