Poniżej przedstawiono progi kwotowe, które wymagają zastosowania przepisów UE. Kwoty nie uwzględniają podatku VAT, obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Źródło: Your Europe, http://www.europa.eu 

 

Treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE z dnia 28 marca 2014. L 94/65, dalej: dyrektywa 2014/24) dostępna jest tutaj.

 

Progi w poszczególnych dziedzinach gospodarki

W przypadku dostawców publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, próg dla dostaw i usług wynosi 414 000 euro.

 

Progi w przypadku zamówień na roboty budowlane

W przypadku zamówień na roboty budowlane próg kwotowy wynosi 5 186 000 euro.

 

Progi w krajach poza strefą euro

Zamawiający poza strefą euro realizują zamówienia w walutach krajowych. Równowartość progów wskazana została przez ustawodawcę unijnego w Komunikacie Komisji Europejskiej, sygn. 2013/C 366/01.

Komunikat KE 2013/C 366/01 (dalej: Komunikat KE) dostępny jest tutaj.

 

Zgodnie z komunikatem KE, progi w walutach krajowych określone zostały następująco: