Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych w Unii Europejskiej są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zamawiający może ponadto udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub aukcji elektronicznej.

 

Przetarg nieograniczony

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę w przetargu publicznym. Okres minimalny na złożenie oferty wynosi 52 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli zaś opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin na złożenie oferty może ulec skróceniu do 36 dni.

 

Przetarg ograniczony

W przypadku przetargu publicznego ograniczonego każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o udział w procedurze, jednakże tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert.

Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W dalszej kolejności zamawiający dokonuje wyboru co najmniej pięciu kandydatów spełniających kryteria przetargu. Wyselekcjonowane podmioty składają oferty w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenia do ich złożenia. Termin ten może być skrócony do 36 dni, jeśli opublikowano wstępne ogłoszenie o planowanym przetargu.

W sytuacjach wyjątkowych zamawiający może wyznaczyć termin 15 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu i 10 dni na złożenie oferty. Jeśli ogłoszenie przesłano oferentowi drogą elektroniczną, okres na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu także może ulec skróceniu do 10 dni.

 

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej zamawiający zaprasza co najmniej trzech przedsiębiorców, z którymi negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających stosuje procedurę negocjacyjną w przetargach publicznych tylko w określonych przypadkach, np. do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych lub wykonywania testów. W przypadku zaś zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych procedura negocjacyjna może zostać uznana za standardową procedurę stosowaną przez zamawiającego.

Czas na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu w formie procedury przetargowej wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W sytuacjach wyjątkowych termin może zostać skrócony do 15 dni, a w przypadku, gdy ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną - do 10 dni.

Ponadto w sytuacjach wyjątkowych zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, np. w przypadku, gdy w procedurze otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty bądź gdy z uwzględnionych przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy.

 

Dialog konkurencyjny

Tryb dialogu konkurencyjnego stosowany jest często w przypadku udzielania złożonych zamówień publicznych, np. dużych projektów infrastrukturalnych oraz zamówień, w których zamawiający nie może z góry określić specyfikacji technicznej zamówienia.

Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający powinien zaprosić co najmniej 3 przedsiębiorców do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne zamówienia. Po zakończeniu dialogu przedsiębiorcy składają swoje ostateczne oferty.

Tryb dialogu konkurencyjnego nie ma zastosowania do przetargów publicznych, w których zamawiającym jest podmiot świadczący usługi użyteczności publicznej w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Aukcje elektroniczne

Zamawiający może również udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej. Przed jej rozpoczęciem powinien on dokonać wstępnej oceny ofert celem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji wyłącznie przedsiębiorców spełniających określone w przetargu kryteria.

W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji należy podać datęgodzinę jej rozpoczęcia i liczbę rund aukcyjnych. Trzeba te wskazać formułę matematyczną, według której tworzone będą w sposób automatyczny kolejne klasyfikacje. W każdej z rund aukcyjnych oferent ma możliwość ustalenia swojej pozycji w klasyfikacji w porównaniu do ofert konkurencyjnych. Tożsamość ofert konkurencyjnych jest poufna.

Tryb aukcji elektronicznej nie ma zastosowania w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, w tym przy zamówieniu na projekt robót budowlanych.