Kontrola, zawieszenie postępowania przetargowego

Oferent, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w świetle prawa UE ma możliwość żądać przeprowadzenia kontroli całego postępowania. W wybranych państwach członkowskich może być wprowadzony dodatkowy wymóg wystąpienia przez oferenta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do urzędu, który prowadził dany przetarg.

Skutkiem takiego wniosku jest niezwłoczne zawieszenie postępowania przetargowego. Odwołanie analizowane jest przez niezależny organ. W czasie jego rozpatrywania i do czasu zakończenia kontroli zamawiający nie może zawrzeć umowy z oferentem.

Na złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli oferent powinien mieć co najmniej 10 dni od dnia, w którym otrzymał decyzję odmowną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu oraz co najmniej 15 dni, jeśli decyzję odmowną otrzymał za pośrednictwem poczty. W czasie zawieszenia (10 lub 15 dni) zamawiający nie może zawrzeć umowy z oferentem.

Okres zawieszenia nie ma zastosowania, gdy:

- uprzednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu nie była wymagana;

- zamówienie zostało udzielone jednemu oferentowi;

- zamówienie wynikało z umowy ramowej.

 

Udzielone zamówienie jest nieskuteczne

Organ odwoławczy może uznać udzielone zamówienie za nieskuteczne w przypadku, gdy:

- organ publiczny udzielił zamówienia nie publikując wcześniej ogłoszenia o zamówieniu, które było wymagane;

- ograniczono lub wyłączono prawo dochodzenia roszczeń przez oferentów (np. przez wyłączenie okresu zawieszenia);

- istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące na dyskryminację odrzuconych oferentów.

W niektórych krajach UE umowy o zamówienia publiczne mogą pozostać skuteczne nawet jeżeli spełniają przesłanki nieskuteczności, np. gdy jej wykonanie uzasadnione jest ogólnym interesem publicznym. Tym samym na zamawiającego powinny zostać nałożone inne kary (np. grzywna) lub skróceniu powinien ulec okres obowiązywania kontraktu.

 

Nieformalna i bezpłatna pomoc Europejskiej Sieci Zamówień Publicznych

Europejska Sieć Zamówień Publicznych (ang. The European Public Procurement Network, PPN) działa na rzecz efektywnego egzekwowania przepisów zamówień publicznych dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy ekspertami ds. zamówień publicznych w ramach sieci. Drugą płaszczyzną działania PPN jest współpraca w zakresie nieformalnego rozwiązywania sporów o zasięgu międzynarodowym, wynikających ze stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Komisja Europejska zachowuje status obserwatora i wspiera jej funkcjonowanie.

Pomoc oferowana przez punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Zamówień Publicznych jest bezpłatna i oparta na nieformalnej procedurze. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, których dane (w tym oddziału w Polsce) dostępne są tutaj.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na formalne dochodzenie roszczeń (opis niżej), informacje o procedurze złożenia skargi do Komisji Europejskiej może uzyskać w krajowym punkcie PPN.

 

Należy zwrócić uwagę, że zgłoszenie sprawy do krajowego punktu PPN nie skutkuje zawieszeniem procedury przetargowej.

 

Skarga do Komisji Europejskiej

Formalnym środkiem ochrony prawnej i kontroli udzielania zamówień publicznych, przysługującym zarówno wykonawcy, jak i podmiotowi zainteresowanemu, jest skarga do Komisji Europejskiej na naruszenie prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych.

W skardze zakwestionować można działanie lub zaniechanie zamawiającego, które jest sprzeczne z określonym przepisem lub zasadą prawa UE. Uchybienie powinno być powiązane z naruszeniem postanowień dyrektyw unijnych z zakresu przetargów publicznych. W przypadku, gdy nie wynika ono lub wynika częściowo z dyrektyw unijnych, należy powołać się na postanowienia Traktatu o Funkcjonowaniu UE lub orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (ETS).

Informacje o procedurze złożenia skargi do KE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej, także w języku polskim - http://www.ec.europa.eu.

Skarga może być wniesiona w języku polskim, samodzielnie lub przez pełnomocnika. Wzór dostępny jest na ww. stronie internetowej.

 

Podstawowe elementy skargi do Komisji Europejskiej:

- dane teleadresowe przedsiębiorcy;

- wskazanie zamawiającego, który zdaniem wnoszącego skargę dopuścił się naruszenia prawa UE;

- przedstawienie okoliczności faktycznych, które stanowią podstawę wniesienia skargi;

- wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone przez zamawiającego;

- wskazanie wniosków kierowanych dotychczas w sprawie do KE, władz i organów UE;

- wskazanie czy w przetarg zaangażowane zostały środki pochodzące z finansowania UE, z których korzysta lub zamierza korzystać zamawiający;

- opisanie środków odwoławczych lub innych, które podjęto w sprawie oraz decyzji i odszkodowań, jeśli zapadły (należy załączyć kopie orzeczeń lub decyzji).