Dyrektywy UE

Dyrektywy UE w dziedzinie zamówień publicznych:

- nowe dyrektywy UE (termin implementacji upływa dnia 18 kwietnia 2016 r.);

- Dyrektywa 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna);

- Dyrektywa 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa);

- Dyrektywy 2007/66/WE, 89/665/EWG, 92/13/EWG (dyrektywy odwoławcze);

- Dyrektywa 2009/81/WE (dyrektywa obronna);

- Dyrektywa 2014/55/UE (dyrektywa ws. fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych);

- Dyrektywa 2013/16/UE (dyrektywa w związku z przystąpieniem do UE Republiki Chorwacji);

- Dyrektywa 2009/33/WE (dyrektywa ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego).

 

Rozporządzenia UE

Rozporządzenia UE w dziedzinie zamówień publicznych:

- w zakresie ustalenia progów kwotowych w zamówieniach publicznych - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień;

- w zakresie wspólnego słownika zamówień publicznych (CPV) - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV;

- wniosek legislacyjny dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług z Unii Europejskiej do rynków zamówień publicznych państw trzecich; dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług z Unii Europejskiej do rynków zamówień publicznych państw trzecich;

- w zakresie formularzy do publikacji ogłoszeń - Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

 

Zasoby Urzędu Zamówień Publicznych RP

Inne dokumenty w dziedzinie zamówień publicznych:

Decyzje

Komunikaty

Zielone Księgi

Projekty unijnych aktów prawnych w dziedzinie zamówień publicznych